Type to search

Czego dotyczy inwentaryzacja dendrologiczna? Kiedy jest wymagana?

Zanim inwestor przystąpi do realizacji inwestycji, musi dopełnić różnych formalności. Jedną z nich jest przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej. Nie zawsze jest ona wymagana. Są jednak sytuacje, kiedy jej brak może przekreślić szansę na uzyskanie pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. Czego więc dotyczy inwentaryzacja dendrologiczna i kiedy jest niezbędna?

Inwentaryzacja dendrologiczna – co to? Jakie dane powinna zawierać?

 Inwentaryzacja dendrologiczna to nic innego jak spis rodzajowy i ilościowy drzew oraz krzewów, które znajdują się na określonym terenie, np. w granicach nieruchomości, gdzie inwestor planuje zrealizować inwestycję. Pozwala ona zgromadzić szczegółowe dane na temat szaty roślinnej występującej na danej powierzchni.

Oprócz rodzaju i ilości drzew oraz krzewów inwentaryzacja dendrologiczna powinna zawierać informacje dotyczące:

  • rozmieszczenia roślinności,
  • parametrów dendrologicznych, dotyczących m.in. zasięgu korony i obwodu pnia poszczególnych drzew oraz powierzchni zajmowanej przez każdy krzew,
  • stanu zdrowotnego drzew i krzewów (w ramach którego sprawdza się m.in. wygląd, formę i pokrój roślinności),
  • miąższości drzew.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest przeprowadzana przez specjalistę (najczęściej architekta krajobrazu) lub zespół specjalistów, którzy określają rozmieszczenie roślinności, badają jej stan zdrowotny oraz dokonują wymaganych pomiarów. Dzięki temu mogą ocenić m.in. to, jakie ryzyko dla planowanej inwestycji stwarza pozostawienie drzewostanu w niezmienionym stanie.

Kiedy inwentaryzacja dendrologiczna jest wymagana?

 Inwentaryzacja dendrologiczna to wymóg konieczny w przypadku wielu przedsięwzięć. Inwestor musi ją przeprowadzić, jeśli chce m.in. uzyskać zgodę na wycinkę roślinności lub jej przesadzenie z terenu inwestycji. Wniosek o wycinkę/przesadzenie drzew lub krzewów nie będzie spełniał wymogów formalnych. Jeśli nie uzupełnisz braków we wskazanym terminie, urząd nie będzie dalej rozpatrywał Twojej sprawy.

Co więcej, inwentaryzację dendrologiczną należy przeprowadzić w ramach:

  • zezwolenia na przekształcenie terenu zieleni,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • operatu szacunkowego wartości,
  • kosztorysu robót budowlanych,
  • procedury o przyznanie drzewu statusu pomnika przyrody.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest niezbędna także w procesie uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w przypadku drzewostanu znajdującego się na terenach objętych ochroną konserwatorską. Można ją wykonać także bez wyraźnego wskazania, np. w celach informacyjnych lub edukacyjnych.

Inwentaryzacja dendrologiczna – dlaczego jest tak ważna? Istotne korzyści

 Zazwyczaj inwentaryzację dendrologiczną przeprowadza się w przypadku dużych inwestycji budowlanych. Pozwala ona wyznaczyć drzewa i krzewy, które kolidują z przedsięwzięciem lub stwarzają zagrożenie dla budynków i ludzi.

Dzięki niej można określić roślinność szczególnie cenną przyrodniczo oraz taką, którą można bez szkody dla środowiska wyciąć lub przesadzić. Umożliwia ona także zaplanowanie nasadzeń zastępczych. Nie tylko sprzyja to poprawie bezpieczeństwa na danym terenie, ale również pozwala ochronić przyrodę i zmniejszyć negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Inwentaryzację dendrologiczną często przeprowadza się podczas zakładania terenów zielonych, np. parków miejskich. Pozwala ono odpowiednio zaplanować układ przestrzenny terenu, a także zabezpieczyć przed wycinką cenne gatunki drzew i krzewów. Dzięki niej możliwe jest również wykrycie szkodników i zaplanowanie zabiegów ochronnych.

Inwentaryzacja dendrologiczna to wymóg formalny wielu procedur administracyjnych, które inwestor musi przejść, aby uzyskać stosowne decyzje i zezwolenia. W przeciwnym razie nie uzyska zgody na realizację przedsięwzięcia. Dzięki inwentaryzacji dendrologicznej można określić nie tylko te drzewa i krzewy, które kolidują z inwestycją, ale również gatunki cenne przyrodniczo, co pozwala je ocalić.

źródło: EKOMERITUM konsulting środowiskowy