Type to search

Pomoc finansowa państwa związana z organizacją pogrzebu

Wszystkim osobom spokrewnionym, ale również niespokrewnionym, po śmierci bliskiej osoby przysługuje prawo do otrzymania pomocy finansowej. Jednak aby taką pomoc otrzymać muszą oni spełnić ściśle określone warunki.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje wówczas, kiedy zmarła osoba posiadała ubezpieczenie, pobierała emeryturę albo rentę, bądź też spełniała warunki, konieczne do ich uzyskania, a także w sytuacji, kiedy przebywała ona na zasiłku chorobowym, otrzymywała świadczenie rehabilitacyjne albo była na zasiłku macierzyńskim. Zasiłek pogrzebowy wypłaca ZUS albo KRUS osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 4 tysiące złotych, jednak tylko rodzina zmarłego otrzyma świadczenie w  pełnej wysokości. Osoby niespokrewnione otrzymają zwrot jedynie do wysokości wydatków, jakie poniosły w związku z pogrzebem. Jeśli organizacją pogrzebu zajmowała się więcej niż jedna osoba, taki zasiłek wypłaca się proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Konieczne formalności

O wypłatę zasiłku pogrzebowego trzeba wystąpić z wnioskiem w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, jakiej koszty pogrzebu zostały opłacone. Wniosek taki składa się w ZUS-ie albo KRUS-ie, w sytuacji, kiedy zmarły był rolnikiem, na specjalnym druku. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu, a w przypadku, w którym chodzi o pogrzeb dziecka, które urodziło się martwe, wymagane jest złożenie zupełnego odpisu aktu urodzenia z właściwą adnotacją o śmierci.

Ponadto należy przedłożyć oryginały rachunków, jakie udokumentują wydatki, które zostały w związku z pogrzebem poniesione, bądź też potwierdzone przez bank ich kopie. W przypadku rodziny zmarłego należy dostarczyć również dokumenty, które potwierdzają istnienie pokrewieństwa, a więc odpisy aktów urodzenia, albo dokumenty, które stanowią potwierdzenie dla powinowactwa, czyli więzi prawnej, w tym wypadku są to odpisy aktów stanu cywilnego bądź dowód osobisty.

Ostatnim wymaganym dokumentem jest zaświadczenie, iż osoba zmarła była objęta ubezpieczeniem społecznym, a zatem może być to odcinek renty albo emerytury.

Sytuacja komplikuje się natomiast, w sytuacji organizowania pogrzebu osoby, nieposiadającej ubezpieczenia. Wówczas zasiłek pogrzebowy nie jest przyznawany na zmarłego, ale na inną osobę ubezpieczoną, jaka należy do jego najbliższej rodziny, która przyjmuje na siebie sfinansowanie pogrzebu, a więc w efekcie nabywa również prawo do zasiłku.

Upoważnienie zakładu pogrzebowego do złożenia wniosku

Te osoby, które pokrywają koszty pochówku członka swojej rodziny mają również prawo upoważnić zakład pogrzebowy, który organizuje ceremonię, do złożenia takiego wniosku. Wówczas ZUS czy KRUS przekazuje należny zasiłek na konto zakładu pogrzebowego. Aby było to możliwe należy złożyć pisemne upoważnienie, w którym zakład pogrzebowy zostanie wyznaczony do przedłożenia w imieniu członka rodziny zmarłego podpisanego przez niego wniosku o zasiłek pogrzebowy wraz z wymaganymi dokumentami.

Inne formy pomocy

Jednak jeszcze przed uzyskaniem zasiłku pogrzebowego można nawiązać współpracę z zakładem pogrzebowym, nawet bez podania określonej kwoty, a rozliczyć się z nim dopiero po otrzymaniu zasiłku. Większość profesjonalnych zakładów pogrzebowych sama sugeruje pozostawionym w żałobie rodzinom takie rozwiązanie, a także proponuje swoje usługi również przy składaniu dokumentów o powyższą pomoc ze Skarbu Państwa. Jest to jednocześnie dobre wyjście dla przeżywających stratę bliskich, którzy mogą skupić się na swoich uczuciach, a nie muszą borykać się z koniecznością odbywania wizyt w ZUS czy KRUS.

Warto omówić te kwestie z pracownikami zakładu pogrzebowego, powinny być one również zawarte w umowie, którą bliscy zmarłej osoby podpisują z domem pogrzebowym. Spełnienie powyższych formalności stanowi również zapewnienie rzetelnej współpracy z zakładem pogrzebowym w tym trudnym dla każdego czasie.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum